Privacy Statement

Afbeelding

Privacy Statement Stichting P60 (verder P60)

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe P60 omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.p60.nl en kopers van toegangsbewijzen van de (mede) door P60 georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna “de gebruiker”).

Bekijk de agenda

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan  P60 verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van P60, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

P60 gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt P60 passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

P60 verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. Voor de verstrijking van deze periode kan P60 je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode. P60 heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je P60 ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die P60 over jou verzamelt via de website www.p60.nl Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van P60.

P60 maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Zoals Partijen met wie samen programma’s worden georganiseerd en Partijen met wie kaarten worden verkocht. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt P60 dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld. Gegevens die onder meer van een derde verkregen kunnen worden zijn:

de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze partijen waarmee wordt samengewerkt in de programmering;
de gegevens welke zijn verzameld via de websites van derden bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door de onderneming georganiseerde concerten en evenementen;
de gegevens die zijn verkregen bij de verkoop van toegangsbewijzen via andere verkooppunten.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van P60 of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. P60 is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van P60.

Doeleinden

P60 kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, clubnachten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
  • voor het beheer van haar klantenadministratie;
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van  P60 worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze (festival) app(s) download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; en
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites;

Indien de gebruiker geen berichten meer van P60 wilt ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal P60 informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens

P60 kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken, delen, al dan niet verkopen, aan de aan P60 gelieerde ondernemingen en aan partijen die P60 inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin des woords en aan partijen waarvan P60 het nodig of gewenst acht deze persoonsgegevens aan te verstrekken. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen

De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn account bij de ticketpartner van P60 aanpassen. Ten tweede kan de gebruiker inloggen op www.p60.nl om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen. Ten derde kan je, indien je een relatie met P60 hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@p60.nl.

Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van P60 ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van P60 van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging

P60 doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.p60.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen

P60 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van P60 te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

P60, Postbus 111, 1180 AC Amstelveen. Telefoon: 020-3453445 Email: info@p60.nl

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 20 mei 2016

 

Dutch