Huisregels / ANBI / Jaarverslag / Jaarrekening

Binnen P60 gelden enkele huisregels. Dit zijn doorgaans vanzelfsprekende regels, maar voor twijfelaars hebben we ze toch even op een rijtje gezet. 

Huisregels P60:

 • bij CONCERTEN toegang voor alle leeftijden
 • bij DANCE alleen toegang vanaf 16 jaar, tenzij anders vermeld
 • bij twijfel wordt gevraagd naar je identiteitsbewijs
 • het is niet toegestaan wettelijk verboden drugs mee te nemen
 • het is niet toegestaan (steek) wapens mee te nemen
 • het is niet toegestaan glas, drank en eten mee te nemen
 • GEEN ALCOHOL voor personen onder de 18 jaar
 • ROKEN is uitsluitend toegestaan in de rookruimte op het balkon
 • bij entree ga je akkoord met mogelijke FOUILLERING en CAMERATOEZICHT
 • DISCRIMINATIE vanwege huidskleur, geloof en seksuele geaardheid is VERBODEN
 • er is geen recht op terugbetaling ticket als toegang door bovenstaande wordt geweigerd
 • verlaat je het pand? Doe dat dan graag rustig en denk aan onze buren

Legitimatiebewijzen:

Voor een aantal feesten moet je een legitimatiebewijs meenemen. Bij 16- feesten zoals Speakerz vinden wij het fijn als je iets meeneemt waar jouw foto en geboortedatum op staan (hier valt onder een; paspoort, ID-bewijs, schoolpas of OV-chipkaart op naam), van een paspoort of ID-bewijs mag dit overigens ook een (duidelijke) kopie zijn.

Bij 16+ feesten zoals Onbezonnen en GoedGekeurd ben je verplicht om een geldig ID-bewijs, rijbewijs of paspoort te tonen, bij deze feesten accepteren wij geen kopie.

Bedankt voor je medewerking!

het P60 team


P60 ANBI

STICHTING P60 (ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING)

Adres:  Stadsplein 100a,  1181 ZM, Amstelveen, NL
Telefoon: 020-3453445 
Fax:  020-3453446
Email:  info@P60.nl
Internet: www.P60.nl

IBAN:  NL92 INGB 0685368645
BIC:  INGBNL2A
KvK:  34141001 (Kamer van Koophandel Amsterdam)
RSIN:  809215950
BTW:  NL809215950.B01

SBI-code: 889931/Sociaal-cultureel werk
Sector-code: 35
ANBI:  ja
Oprichting: 25-09-2000
Opening: 01-01-2001
CAO:  Nederlandse Poppodia en –Festivals
Branche: Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (www.vnpf.nl )
Werkgeversvereniging: Nederlandse Poppodia en –Festivals (www.wnpf.nl )
Europa:  Trans Europe Halles (www.teh.net )

Werknemers:  12 (7,8 fte)
Vrijwilligers: 68


Doelstelling (Statuten)
Het bieden van mogelijkheden aan jongeren om deel te nemen aan culturele-, multi-media-, educatieve- en ondersteunende (internationale) activiteiten en uitwisselingen

Middelen (Statuten)
a. Het organiseren van optredens van bands, dee-jays, theatergroepen, dichters, dansers, (audio-visuele) ontwerpers en cross-overs tussen deze en andere kunst/cultuurdisciplines;
b. Het organiseren van (internationale) multi-media activiteiten;
c. Het stimuleren en begeleiden van lokaal- en regionaal talent, zonodig middels het initiëren van activiteiten;
d. Het organiseren van (internationale) activiteiten (waaronder festivals), ter bevordering van uitwisseling, informatie, inspiratie en samenwerking;
e. Het produceren, opvoeren en distribueren van (eigen) culturele en multi-media producties;
f. Het ontwerpen, maken en distribueren van publiciteitsmateriaal met als doel de activiteiten van de stichting bekend te maken;
g. Het in eigendom of erfpacht verwerven, dan wel huren van één of meer ruimten en het exploiteren van deze ruimten voor de activiteiten van de stichting waaronder begrepen het verstrekken van spijzen en dranken;
h. Het verhuren van ruimten;
i. Het samenwerken met andere (culturele) instellingen op het gebied van (pop) cultuur, jongerenwerk, multi-media, onderwijs en internationale betrekkingen;
j. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

BELEIDSPLAN (HOOFDLIJNEN)

Actueel is het beleidsplan 2017-2020: Hart Voor De Stad.

De kernfunctie van P60 is het aanbieden van een gevarieerd en breed samengesteld cultureel aanbod voor een brede groep van bezoekers, waarbij jong volwassenen (12-30 jaar) in Amstelveen en omgeving de primaire doelgroep vormen.
Focuspunten zijn: jongerenparticipatie, talentontwikkeling, internationalisering en duurzaamheid.

De activiteiten van P60 worden afgestemd worden op de kernfunctie. Aangezien factoren als doelmatigheid, markt en omzet mede sturend zijn in het aanbod streeft P60 ernaar een evenwicht te vinden tussen wat artistiek wenselijk is en financieel haalbaar is.
Een product- en klantgerichte benadering die aansluit bij de belevingswereld van jong volwassenen is in dit kader van essentieel belang.

P60 neemt deel aan het EU programma Erasmus+. In dat kader krijgen jongeren de mogelijkheid maximaal een jaar vrijwilligerswerk te doen in P60. Daarvoor zijn we door het Nederlands Jeugd Instituut erkend als gast- en zendorganisatie (Accreditatie code 2014-1-NL02-KA110-000588; geldig tot 21-07-2017).

BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT EN BELONINGSBELEID

Directeur-bestuurder:
Gerard Lohuis (1959)

De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de culturele- en maatschappelijke doelstelling van stichting P60. Verder heeft de Raad van Toezicht een onafhankelijke toezichthoudende en controlerende rol die belangrijk is voor een stabiele, gezonde organisatie. De Raad van Toezicht vergadert 5 x per jaar met de directeur-bestuurder en 1 x zonder hem voor evaluatie Governance Code Cultuur.

Voorzitter:
Hella Mual-Vercammen (1970)

Trijntje de Kraker (1956)
Ory Zurr (1974)
Birgitte van Haaren-van Duijn (1964)
Samuel Swartz (1990)

Alle leden van de Raad van Toezicht wonen in Amstelveen.

De directeur-bestuurder wordt beloond conform de richtlijnen inzake beloning van directeuren in de CAO Nederlandse Poppodia en –Festivals.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Download het reglement Raad van Toezicht hier.

CULTURAL GOVERNANCE

Stichting P60 past de Governance Code Cultuur 2014 toe in het kader van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De organisatie heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

Jaarverslag 2016:

 • 145 programma’s en 27.322 bezoekers (inclusief café en besloten verhuur 44.978 bezoekers)
 • Aantal workshopavonden: 92 (aantal deelnemers: 870)
 • Aantal concerten: 100
 • Aantal dance-events: 35
 • Aantal overige programma’s: 10
 • Aantal exposities: 5
 • Aantal werknemers: 12 (7,8 fte)
 • Aantal stagiaires: 21
 • Aantal vrijwilligers NL: 68 (41 man, 27 vrouw)
 • Aantal vrijwilligers EU: 8

Projecten:
Popkoor Amstelveen, Stadspleinfestival, European Voluntary Service, maatschappelijke stages, uitvoering taakstraffen.

Jaarrekening 2016 (goedkeurende accountantsverklaring):
Totale baten: Euro 1.473.994 (2015: 1.457.289)
Totale lasten: Euro 1.456.110 (2015: 1.450.798)
Exploitatieresultaat: Euro 17.884 (2015: 6.491)

Toelichting baten:

Entree (244.864), Horeca (291.247), Verhuur (71.067), Overige inkomsten (19.878), Projectsubsidies/fondsen/sponsors (179.938), Outputsubsidie gemeente Amstelveen (667.000)

Toelichting lasten:

Personeelskosten (471.580), Huisvestingskosten (235.282), Organisatiekosten (91.572), Activiteitenkosten (540.353), Horeca (117.323)

Download het jaarverslag 2016 van Stichting P60 hier.

Download de jaarrekening 2016 van Stichting P60 hier.

Download het jaarverslag 2015 van Stichting P60 hier.

Download de jaarrekening 2015 van Stichting P60 hier.

 

Contact

Telefoon: +31 20 3453445
Fax: +31 20 3453446
E-mail: info@p60.nl

Bezoekadres:
Stadsplein 100a 
1181 ZM Amstelveen

Media Links

Aanmelden Nieuwsbrief